Het abc van Binck

In de beleggingswereld wordt veel gebruik gemaakt van vakjargon. In het ABC vindt u een korte en bondige uitleg van terminologie uit de beleggingswereld.

A

 • Aandeel Een aandeel is een bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming. Door een …
 • Absolute return fonds Fonds dat gericht is om elk jaar een stabiel rendement te behalen ongeachte de toestand …
 • Achtergestelde obligatie De verplichtingen van het bedrijf of de instelling die de obligatie heeft uitgegeven, ...
 • Activa De activa geven nauwkeurig de waarde van de goederen waarover een onderneming beschikt …
 • AEX AEX is een afkorting voor Amsterdam Exchange Index. In de AEX-index zijn de 25 belangri…
 • Afgeleide producten Opties, financiële futures, agrarische termijncontracten en warrants zijn zogeheten afgeleide ...
 • Afloopdatum De datum waarop een optie of een future ophoudt te bestaan ofwel expireert. De afloop ...
 • AIM Wanneer u een aandeel zoekt, is het mogelijk dat het op de AIM staat. AIM is kort voor ...
 • Amerikaanse stijl-opties Het koop- of verkooprecht van een optie Amerikaanse stijl kan gedurende de gehele looptijd …
 • AMX De Amsterdam Midkap-index vertegenwoordigt sinds 1995 het middensegment van de Neder...
 • AScX De Amsterdam Small cap Index is de nieuwste index van Euronext Amsterdam en bestaan ...
 • Ask (laatprijs) Vraagprijs of laatprijs. De laagste prijs waartegen een verkoper bereid is effecten te verkopen.
 • Asset allocation Verdeling van het geïnvesteerde kapitaal, in categorieën van bezit, zoals liquide middelen, …
 • Assignment Engelse term voor aanwijzing. Assignment houdt in dat degene die de optie heeft gekocht …
 • At-the-money optie Een optie is at-the-money als de uitoefenprijs (vrijwel) gelijk is aan de actuele koers …
 • AVA Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beursgenoteerde ondernemingen hebben onder …
 • Avondbeurs Niet-officiële handel in effecten na sluiting van de beurs.

B

 • Bear market Voortdurende periode van dalende aandeelkoersen. Een bear market komt meestal voor als …
 • BEL20 De BEL20 is samengesteld uit 20 Belgische aandelen met de grootste beurswaarde, genotee…
 • Beleggen Beleggen is geen exacte wetenschap. De effecten van uw keuzes op uw beleggingsportefeui…
 • Beleggingsfonds Een beleggingsfonds is een instelling die geld van derden belegt in aandelen of andere …
 • Benchmark Een benchmark (meetlat of ijkpunt) geeft de belegger de mogelijkheid om de prestaties van ...
 • Beurs Centrale, gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen, obligaties, opties, ...
 • Beurskoers De beurskoers is een reflectie van de waarde van een bedrijf op de beurs. Het is als …
 • BEVAK Een BEVAK is een "Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal". Ze kan haar kapitaal en …
 • BEVEK Een BEVEK is een "Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal". Het kapitaal en …
 • Bewaarloon Vergoeding die een bank aan haar klanten aanrekent voor het in bewaring houden en admi...
 • Binck De juiste schrijfwijze is Binck met een "c" ertussen. Binck is een afgeleide van ketel...
 • Bonusaandeel Een dividenduitkering waarbij u aandelen uit de reserves van de onderneming ontvangt, …
 • Bracket-limiet Een bracket-limiet is een bepaalde conditie van een geavanceerd order. Met een bracket-…
 • Bonusaandeel Een dividenduitkering waarbij u aandelen uit de reserves van de onderneming ontvangt, …
 • Bull market Engelse term voor een positief gestemde markt waarin de koersen over een breed front …
 • Buy Koopadvies, waarbij men u aanbeveelt dit effect in uw portefeuille op te nemen. Bij …

C

 • C.I.K. De Caisse Interprofessionelle - Interprofessionele Effectendeposito en -Girokas, een …
 • CAC40 De CAC40 is de Franse aandelen index waarin 40 toonaangevende Franse aandelen zijn …
 • Calloptie De koper van een call optie heeft het recht om gedurende de looptijd van de optie een ...
 • Cash dividend Een dividenduitkering in geld, van toepassing bij aandelen.
 • Cash settlement Dat is de afwikkeling van een derivatenpositie tegen geld in plaats van tegen levering …
 • Certificaat Een verhandelbaar waardepapier dat een (gedeelte van een) aandeel in een uitgevende …
 • Closed end fonds Beleggingsfonds met een vast aantal aandelen of participaties.
 • Combinatieorder Een combinatieorder is een optiecombinatie waarin calls en puts met dezelfde looptijd …
 • Commodity Commodity is de Engelse vertaling voor ‘koopwaar’. Commodity zijn goederen en …
 • Contractgrootte De hoeveelheid onderliggende waarde waarop een optie- of futurecontract betrekking …
 • Converteerbare obligatie Obligatielening die onder bepaalde voorwaarden kan worden ingewisseld in een ander ...
 • Coupon Het genummerde en/of gedateerde deel van een effect waarop bij een obligatie rente of …
 • Coupondatum Datum waarop de rente die verschuldigd is over een obligatielening, wordt uitbetaald. …
 • Couponrendement Dit is de verhouding tussen de rente (couponopbrengst) en de beurswaarde van de …
 • Cumulatief preferent aandeel Een aandeel waarop met voorrang dividend wordt uitgekeerd. Wordt na een slecht jaar geen …

D

 • DAX DAX is de afkorting voor Deutsche AktienindeX. De DAX is een Duitse aandelen index …
 • DBI-BEVEK Een DBI-Bevek is een distributiefonds dat aan een aantal fiscale voorwaarden voldoet …
 • Deep-in-the-money Een calloptie waarvan de uitoefenprijs veel lager is dan de koers van de onderliggende …
 • Deflatie Een situatie waarbij het algemene prijspeil een voortdurende dalende trend laat zien.
 • Depositogarantiestelsel (DGS) Dit stelsel biedt een bescherming voor de gelden mocht een bank failliet gaan. Deze …
 • Derivaten Opties en termijncontracten (futures) zijn zogeheten derivaten of afgeleide producten …
 • Devaluatie Dit is het proces, waarbij een monetaire autoriteit beslist om de munt van een land …
 • Dividend Een winstuitkering in de vorm van geld (cashdividend) of aandelen (stockdividend) aan …
 • Dividend per aandeel Dividend per aandeel is het totale dividend, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.
 • Dividendrendement Het op een aandeel uitgekeerde dividend kan worden uitgedrukt in een percentage van de …
 • Doorlopend order Ook 'Order geldig tot annulatie' genoemd. Een doorlopend order is een effectenorder …
 • Dow Charles Charles Dow is de grondlegger van de Dow Theorie, waarvan de principes eveneens door de …
 • Dow Jones Index De Dow Jones is de verkorte benaming van de Dow Jones Industrial Average en is …

E

 • Equity Equity is een andere term voor 'aandelen'.
 • Effecten De verzamelnaam voor de financiële producten die op een beurs verhandeld worden. Effecten …
 • Emissie De uitgifte van nieuwe aandelen, obligaties en andere effecten. Een emissie geschiedt …
 • ETC Staat voor “Exchange Traded Commodity”. Dit product is vergelijkbaar met een ETF...
 • ETF Staat voor “Exchange Traded Fund”. Dit is een beursgenoteerd beleggingsfonds...
 • ETN Staat voor “Exchange Traded Note”. ETN’s zijn schuldvorderingen die worden uitgegeven door...
 • Eurex Eén van 's werelds grootste derivatenbeurzen samen met Euronext Liffe en de Chicago ...
 • Euro/dollar optie Optiecontract met als onderliggende waarde € 10.000.
 • Europese stijl-opties Het koop- of verkooprecht van een optie Europese stijl kan enkel aan het einde van ...
 • Exercise Exercise is het uitoefenen van een recht dat aan een optie verbonden is: bij een …
 • Ex-dividend Op de handelsdag dat een aandeel ex-dividend noteert (ex-dividenddatum) wordt het recht …
 • Expiratiedatum De datum waarop een optie ophoudt te bestaan. Doorgaans is dit zaterdag, de dag na de …

F

 • Fill-or-kill Een order die direct na opgave in zijn geheel dient te worden uitgevoerd (fill). Is dit …
 • Free-float Het percentage van het aantal uitgegeven aandelen dat beschikbaar is voor het publiek …
 • FTSE 100 index Deze index werd ontwikkeld en berekend door de toonaangevende Britse krant The ...
 • Fundamentele analyse Dankzij de fundamentele analyse van Binck kunt u bedrijven analyseren op ...
 • Future Een future is een termijncontract waarvan de looptijd en contractgrootte zijn gestandaard...

G

 • Geavanceerd order Bij een geavanceerd order wordt er aan een order een bepaalde conditie meegegeven …
 • Gedekt schrijven Het schrijven van callopties terwijl men de onderliggende waarde in bezit heeft (en …
 • Giraal Giraal verwijst in het betalingsverkeer naar betalingen of geldtransacties die niet via …
 • Grijze handel Niet gereguleerde handel buiten de beurs in aangekondigde maar nog niet uitgegeven …
 • Groeiaandelen Aandelen van bedrijven waarvan een snelle en sterke groei verwacht wordt. Het dividend …

H

 • Hefboomwerking Dit is van toepassing op derivaten. De mogelijke winst op vb. een optie of een future …
 • Herbeleggen Het dividend (wat bedrijven aan aandeelhouders uitkeren) en de rente (wat bedrijven en …
 • Herkapitalisatie Wijziging van de kapitaalstructuur van een vennootschap, bijvoorbeeld door uitgifte van …
 • Holdingmaatschappij Vennootschap die geen andere activiteit heeft dan het beheren van aandelen van een …

I

 • ICB Instelling voor Collectieve Beleggingen. In België zijn twee grote types ICB's te …
 • Index Een index is het geheel van aandelen of onderliggende waarden. Een aandelenindex is …
 • Inflatie Ander woord voor waardevermindering van geld. De inflatie wordt berekend aan de hand …
 • Initial margin Engelse term voor waarborgsom. Bij het openen van de future-positie moet door zowel de …
 • In-the-money optie Een optie is in-the-money als deze intrinsieke waarde heeft. Callopties zijn in-the-…
 • Intrinsieke waarde Algemeen is dat de theoretische waarde van een effect. Bij aandelen is die waarde …
 • IPO Initial Public Offering is de Engelse term die gebruikt wordt wanneer een bedrijf voor …
 • ISIN ISIN is de afkorting voor International Security IdentificatioN code …

J

 • Joint venture Samenwerkingsverband tussen twee of meer bedrijven. Dit kan een eenmalige of een blijv…
 • Junk bond Obligatie met een lage creditrating. Door de uitgevers van deze effecten liever high-…

K

 • Kapitaalmarkt Markt waarop u in financiële instrumenten kan handelen. De sector maakt een onderscheid …
 • Keuzedividend Dividenduitkering waarbij de ontvanger kan kiezen tussen een uitkering in geld of in ...
 • KID Het “Key Information Document” (in het Nederlands, “Essentiële informatiedocument” of EID) ...
 • Koers Een koers is een prijs (van bv. een aandeel of obligatie) die op een beurs of markt tot stand …
 • Koerslimiet Een koerslimiet is een bepaalde conditie van een geavanceerd order. Bij een koerslimiet …
 • Koers-winstverhouding Het cijfer waarmee de verhouding tussen de koers van een aandeel en de nettowinst per …
 • Kosten beleggingsfondsen De kosten van investeren in beleggingsfondsen zijn niet altijd zo makkelijk te achter…

L

 • Light-futures Futures die betrekking hebben op een onderliggende waarde die 1/10 is van een index ...
 • Light-opties Opties die betrekking hebben op een onderliggende waarde die 1/10 is van een index. …
 • Limietorder Order waarbij de maximum koopprijs of minimum verkoopprijs door de opdrachtgever vast…
 • Liquideren Het (gedwongen) afbouwen van een positie. Dit kan door een clearingorganisatie, bank of …
 • Looptijd Bepaalde financiële instrumenten hebben een beperkte levensduur (obligaties, warrants, …

M

 • Management fee Ook beheervergoeding of beheerskost genoemd. Dit is een vergoeding voor het beheer van …
 • Margin Margin is het geldbedrag dat moet worden gedeponeerd ter dekking van risico's …
 • Markt Het totaal aan biedende en vragende partijen die handelen in een bepaald product zoals …
 • Marktkapitalisatie Om de marktkapitalisatie te bekomen, vermenigvuldigt u het aantal aandelen in omloop …
 • Mifid Mifid is de afkorting voor voor Markets In Financial Instruments Directive en is een …
 • Mifid II Mifid II is de opvolger van de Mifid I richtlijn, die in 2007 in voege is getreden ...

N

 • NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations (of NASDAQ) is een …
 • Nettowinst De nettowinst is het resultaat van de onderneming. Dit getal wordt berekend door van …
 • Nikkei index Deze index werd bedacht en ontwikkeld door de financiële krant Nihon Keizai Shimbun en …
 • Nominale waarde De waarde die staat vermeld op een waardepapier zoals een aandeel of een obligatie …
 • NYSE De New York Stock Exchange is de grootste aandelenbeurs ter wereld (gemeten in marktkap…

O

 • Obligatie Een obligatie is een schuldbekentenis of -bewijs als onderdeel van een lening die is ...
 • Omzet De omzet van een onderneming wordt berekend door de waarde van de verkochte producten …
 • Onderliggende waarde Product waarop een optie of een future wordt verhandeld, bijvoorbeeld aandelen, indices …
 • Ongedekt schrijven Ongedekt schrijven, ook wel naakt schrijven genoemd, is het schrijven van een optie of …
 • Open-end fonds Een beleggingsfonds waarvan de hoeveelheid aandelen naar behoefte dagelijks kan worden …
 • Optie Een optie is het recht om gedurende een vooraf bepaalde periode, een vooraf bepaalde …
 • OTC BB OTC BB is de afkorting voor Over the Counter Bulletin Board. Een engelse term voor …
 • Out-of-the-money Een optie zonder intrinsieke waarde wordt out-of-the-money genoemd. Een calloptie is …

P

 • Pensioenspaarfonds Als u kiest voor een pensioenspaarfonds, kiest u voor een fonds dat belegt in aandelen en …
 • Pensioenspaarverzekering Kiest u voor een pensioenspaarverzekering, dan gaat u voor de garantie op een afgesproken …
 • Primaire markt Markt waar men kan inschrijven op nieuwe uitgiftes (emissies) van aandelen of obliga…
 • PRIIPs Om de transparantie van beleggingsproducten te vergroten ter bescherming van de...
 • ProBeleggen ProBeleggen is een online platform dat u de kans biedt om professionele beleggers (Pro’s) …
 • Prospectus Een onderneming die een beursnotering overweegt is verplicht om een prospectus uit te …
 • ProTrader ProTrader is hét gratis instrument om snel op de markt in te kunnen spelen. Realtime …
 • Putoptie De koper van een put optie heeft het recht om gedurende de looptijd van de optie een ...

Q

 • Quote De bied- en laatprijzen die worden afgegeven door de partijen die de markt in de desbe...

R

 • Realtime koersen Dit zijn koersen in real time maar niet streaming, dit wil dus zeggen dat u de live koers ...
 • Realtime streaming koersen Koersen in real time zijn de live notering op het moment dat u de pagina heeft geopend. ...
 • Rendement Rendement is de gemaakte winst (of verlies) op uw beleggingen over een (meestal) bepaal…
 • Rentabiliteit De winst van een onderneming uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen. Afge…
 • Risico Risico wordt gemeten op basis van de volatiliteit. Volatiliteit is een ander woord voor …

S

 • S&P 500 index Standard’s & Poor ontwikkelde en berekende in 1926 deze index waarin de aandelen van …
 • Schrijven Het verkrijgen van een shortpositie in een optie door een openingsverkoop.
 • Schrijver Een belegger die een shortpositie in opties verkrijgt door het plaatsen van een openings...
 • Short gaan Het verkopen van effecten die de verkoper niet bezit.
 • Speeder Speederproducten zijn meer speculatieve producten met een hefboomwerking, hetgeen bete…
 • Spread Het verschil tussen de bied- en de laatprijs van valuta, goederen of effecten op een …
 • Sprinter Een sprinter is een hefboominstrument. Als sprinterbelegger koopt u een sprinter long …
 • Staatsbon Een door de Belgische Staat uitgegeven en gegarandeerd schuldbewijs of obligatie. Staats…
 • Stock picking Het selecteren van aandelen waarvan men een goed rendement verwacht.
 • Stop limit order Deze order wordt, nadat het stopniveau is geraakt of overschreden, geactiveerd als ...
 • Stop loss order Dit order wordt, nadat het stopniveau is geraakt of overschreden, geactiveerd als een …
 • Straddle Een combinatieorder waarbij een calloptie en een putoptie met dezelfde afloopmaand en …
 • Strangle Een combinatieorder waarbij een calloptie en een putoptie met dezelfde afloopmaand …
 • Strike price Engelse term voor de prijs waartegen een optie kan worden uitgeoefend. Wordt ook …
 • Strippen Strippen is de scheiding van de mantel en de coupon van een obligatie. Dat gebeurt door …
 • Symmetrische driehoek Een term uit de technische analyse. De driehoek ontstaat wanneer van een serie, koers…

T

 • Technische analyse Een term uit de technische analyse. De driehoek ontstaat wanneer van een serie, koers…
 • Termijnrekening Een rekening waar u uw geld gedurende een bepaalde tijd op vastzet. Gedurende de loop…
 • Ticker Een ticker is een reeks letters en/of cijfers waarmee een effect kan worden geïdentificeerd. …
 • Tracker Trackers zijn beleggingsproducten die een index op de voet volgen. Ze combineren ...
 • Trailing-stop Een trailing-stop is een bepaalde conditie van een geavanceerd order. Met de trailing-stop …
 • Transactiekosten De aan- en verkoopkosten die een bank of bemiddelaar aan u als klant rekent bij het aan …
 • Triple A De kwalificatie Triple A (AAA) wil zeggen dat de kredietwaardigheid van een bedrijf max …
 • Turbo Een turbo is een hefboominstrument. Als belegger in turbo's koopt u een turbo long als …
 • TWR Voor de berekening van de rendementen in het dashboard Laten Beleggen wordt de method…

U

 • UCITS UCITS is het Engelstalige acroniem dat staat voor “Undertaking for Collective Investments in...
 • Uitlenen van effecten Met deze dienst kan u extra rendement genereren op de effecten in uw portefeuille ...
 • Uitoefenen Het gebruik maken van het kooprecht bij een calloptie en het verkooprecht bij een put ...
 • Uitstaande aandelen De uitstaande aandelen zijn de aandelen die door de onderneming zijn uitgegeven en uit…

V

 • Variation margin Eventuele koersverschillen van een openstaande futurespositie worden dagelijks verre…
 • Vertraagde koersen Dit zijn koersen die niet live of real time zijn. Deze zijn dus vertraagd en lopen …
 • Vertraagde streaming koersen Dit zijn streaming koersen die vertraagd zijn, dit wil dus zeggen dat deze achter lopen …
 • Vervaldatum Datum waarop een obligatie betaalbaar wordt gesteld.
 • Volatiliteit Volatiliteit is een ander woord voor beweeglijkheid. Hoe beweeglijker de koers van …
 • Vreemde valuta Naast een standaard EUR-rekening, kan u bij Binck gratis rekeningen openen in vreemde valuta …

W

 • Waarborgsom Het bedrag dat bij het aangaan van een termijncontract als zekerheid moet worden ge...
 • Warrant Een warrant is een effect dat gedurende een bepaalde periode het recht geeft (niet ver…
 • Winst per aandeel (WPA) De winst per aandeel is de nettowinst van de onderneming gedeeld door het totaal aantal …
 • Wisselkoers De wisselkoers is de prijs van een munt uitgedrukt in een andere munt.
 

Vergroot uw kennis, verhoog uw rendement

Met Binck Academy gaat u nog slimmer om met uw vermogen.

Schrijf u in voor onze webinars