Depositogarantiestelsel (DGS)

Het depositogarantiestelsel (DGS) biedt een bescherming voor de gelden mocht een bank failliet gaan. Deze garantie wordt beperkt tot € 100.000 per persoon, per bank en per land. Als je op jouw eigen rekening € 150.000 hebt staan, dan ben je beschermd voor € 100.000. Als de rekening op 2 namen staat, dan ben je beschermd voor de volle € 150.000. Mocht je op jouw eigen naam € 150.000 hebben staan, verdeeld over 2 banken, dan is dit bedrag ook volledig beschermd.

Wie vallen er onder het depositogarantiestelsel?

Banken met een Nederlandse bankvergunning zoals BinckBank vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Het komt voor dat buitenlandse banken ook in Nederland een vergunning hebben en dus deelnemen. Ook de vestiging van Nederlandse banken in het buitenland vallen onder het depositogarantiestelsel (dat is dus ook het geval voor Belgische BinckBank rekeningen). Voor alle EU-landen geldt een garantieregeling. Dus ook buitenlandse banken hebben een vergelijkbare regeling tot € 100.000,-. Wel kan het hierbij zijn dat dit geld wordt uitgekeerd in lokale munteenheid.

Wie komt er in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel?

De volgende personen en rechtspersonen komen in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel:

  • Natuurlijke personen: hieronder vallen meerderjarigen, minderjarigen (vertegenwoordigd door de vertegenwoordiger), eenmanszaken (zelfstandigen), maatschappen, beleggingsclubs. Bij eenmanszaken is het wel het geval dat wanneer de eigenaar ook een privérekening bij dezelfde bank heeft zijn of haar tegoeden bij elkaar worden opgeteld.
  • Rechtspersonen: alle organisaties met een bankrekening kunnen in principe een beroep doen op het DGS als de bank failliet gaat. Voorbeelden van rechtspersonen zijn: (eenpersoons-) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (eBvBA, BVBA), Naamloze Vennootschap (NV), Commanditaire Vennootschap (CommV), Vennootschap onder Firma (VoF), en Verenigingen zonder Winstoogmerk (VZW). Ook een dochtermaatschappij die zelf een rechtspersoon is, heeft zelfstandig recht op een vergoeding uit het Depositogarantiestelsel. Daarbij moet wel gezegd worden dat de rekening/deposito op naam moet staan van die dochter.

Uitzonderingen:

Het Depositogarantiestelsel is niet voor:

  • Financiële instellingen zoals: banken, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen
  • Beleggingsinstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Overheden

Een volledig overzicht vindt u op de website van de Nederlandsche Bank

Meerdere rekeningen bij één bank?

Je kan meerdere rekeningen hebben bij één bank. Zolang het totale vermogen van je rekeningen niet meer dan € 100.000,- is valt het onder de regeling. Stel je hebt in totaal € 200.000,- dan zou hiervan de helft niet onder het depositogarantiestelsel vallen. In dit geval is het verstandig je geld onder te brengen bij verschillende banken.

Is de regeling per persoon of per rekening?

Het depositogarantiestelsel is per rekeninghouder. Stel je hebt een gezamenlijke spaarrekening dan gaat men ervanuit dat je beide de helft bezit. Je kan dan dus tot een bedrag van € 200.000,- een volledige vergoeding krijgen. Per rekeninghouder wordt er dan € 100.000,- uitgekeerd.