Juridische informatie


Disclaimer

In deze disclaimer (“Disclaimer”) wordt verstaan onder:

 • de Website: de Belgische website, de Belgische mobiele website en alle applicaties van Binck.
 • Binck: BinckBank N.V. is een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 1083 HN Amsterdam (Nederland), Barbara Strozzilaan 310, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 33162223. BinckBank N.V. beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig geregistreerd bij DNB en de AFM. BinckBank N.V. is toegelaten om haar activiteiten in België uit te oefenen via haar Antwerpse bijkantoor in overeenstemming met de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen. Dit bijkantoor is gevestigd te 2000 Antwerpen, Italiëlei 124, bus 101 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met als ondernemingsnummer 0842 123 910. Binck is de handelsnaam van BinckBank N.V.
 • Gebruik(en): onder meer inladen (bezoeken), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, van diensten gebruik maken, verrichten van rechtshandelingen.
 • Gebruiker: bezoeker die de Website gebruikt.
 • de Informatie: onder meer, doch niet beperkt tot: teksten en cijfers, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer doch niet beperkt tot verloren data, software en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 • Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden Laten Beleggen en alle voorwaarden gehanteerd door het Belgisch bijkantoor.

 

Juridische informatie 1


 • Algemeen


 • Gebruik van de Website en communicatie


 • Intellectuele eigendomsrechten


 • Fiscaliteit


 • Toepasselijk recht

Website Binck & persoonsgegevens

De informatie zoals opgenomen op deze website, hierna te noemen: "Website" is samengesteld door BinckBank N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 1083 HN Amsterdam (Nederland), Barbara Strozzilaan 310, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 33162223. BinckBank N.V. heeft onder meer een bijkantoor in België gevestigd te 2000 Antwerpen,Italiëlei 124 ,bus 101 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met als ondernemingsnummer 33162223. Binck is de handelsnaam van BinckBank N.V.
Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we hierbij uw privacy door naleving van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Juridische informatie 2


 • Wanneer worden persoonsgegevens verstrekt?


 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


 • Waarom Binck cookies gebruikt, uw privacy en cookieverklaring


 • Doeleinden van de gegevensverwerking


 • Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens


 • Rechten met betrekking tot gegevens


 • Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend