4 Juridische informatie


Website BinckBank bezoekersreglement

Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website, hierna te noemen: "website" is samengesteld door BinckBank N.V. (Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910 RPR Antwerpen - Maatschappelijke zetel BinckBank N.V., Barbara Strozzilaan 310 te 1083 HN Amsterdam - Nederland) hierna te noemen: "BinckBank". De toezichthoudende overheid in België is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel - www.fsma.be alsook de Nationale Bank van België - www.nbb.be en in Nederland de Nederlandse Bank - www.dnb.nl en de Autoriteit Financiële Markten - www.afm.nl.

Tarieven, meningen, nieuws, gegevens, links en andere informatie op deze website (hierna te noemen: "informatie") zijn continu aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden. Behoudens in geval van opzet of grove fout, wijst BinckBank alle aansprakelijkheid af in verband met fouten, onjuistheden of tekortkomingen in de door derden geleverde informatie die op/via de website ter beschikking wordt gesteld.

De dienstverlening van BinckBank beperkt zich tot het doorgeven of (laten) uitvoeren van effectentransacties (execution only). De informatie op de website, houdt geen beleggingsadvies of enige vorm van vermogensbeheer in.

BinckBank wijst erop dat de handel in effecten en op effectenbeurzen en gereglementeerde markten bijzondere risico’s met zich meebrengt ingevolge hun specifieke kenmerken of de uit te voeren verrichtingen. De prijs van de effecten hangt af van schommelingen op de financiële markten waarop BinckBank geen invloed heeft. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen enkele waarborg met betrekking tot het toekomstige rendement van een effectentransactie.

BinckBank wijst bezoekers van deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. BinckBank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze website.

BinckBank oefent geen controle uit over en is niet aansprakelijk voor de websites of internetlocaties van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele ‘hyperlinks’ die terug te vinden zijn op de website, noch voor enige informatie of ‘hyperlinks’ die op dergelijke locatie terug te vinden zijn. Het verstrekken van de mogelijkheid om via ‘hyperlinks’ naar andere websites of internetlocaties te surfen kan geenszins beschouwd worden als een vorm van advies noch als bekrachtiging of een instemming met informatie die op deze locatie is te vinden.

De rechten op deze website en de informatie behoren toe aan BinckBank of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mogen de informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BinckBank. In het bijzonder is het de bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BinckBank.

Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens is de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.  Hiervoor verwijzen wij naar het BinckBank Privacy Statement.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De informatie en diensten die BinckBank verstrekt via deze website worden beheerst door de regels van het Belgische recht behoudens uitdrukkelijk bedongen afwijking of anders bepaald door dwingende wetgeving.

Als de bezoeker zich toegang verschaft tot de website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet hij vooraf verifiëren of het recht van dat land hem dat toelaat. Zoniet moet hij zich onthouden van elke (verdere) toegang tot de website of het gebruik van de website.

Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoudens uitdrukkelijk bedongen afwijking of andersluidende internationale overeenkomsten.

Wie kan klant worden?

De informatie op deze website is geen aanbod of uitnodiging van de zijde van BinckBank aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen in effecten of gebruik te maken van de (effecten)diensten van BinckBank. Een contract tussen de Klant en BinckBank komt slechts tot stand door de ondertekening van de Klantenovereenkomst en nadat BinckBank de Klant heeft aanvaard. De mededeling van het rekeningnummer aan de Klant impliceert de aanvaarding van de Klant door BinckBank.

Buitenlandse vennootschappen, minderjarigen en “US persons” kunnen geen klant worden. Een US Person wordt op een niet-limitatieve wijze gedefinieerd als "inwoner" (US resident) of "staatsburger" (US citizen) van de Verenigde Staten van Amerika, zoals bepaald in de Amerikaanse Internal Revenue Code, Title 26, subtitle F, chapter 79, paragraph 7701(a)(30). Ook de houder van een "US green card" wordt als US Person beschouwd. Met een US Green Card is bedoeld een United States Permanent Resident Card (USCIS Form I-551), voorheen de Alien Registration Card or Alien Registration Receipt Card (INS Form I-151) of de eventuele vervanger van voorgaande documenten. Vennootschappen met een statutaire zetel in de Verenigde Staten van Amerika vallen ook onder de definitie van US Person alsook vennootschappen waar US Persons een kapitaalsbelang van 10% of meer in aanhouden. BinckBank behoudt zich het recht voor deze definitie te allen tijde aan te passen indien bijvoorbeeld een wijziging in wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft.

Indien u gedurende de dienstverlening alsnog als US-person zal gaan kwalificeren dan dient u dit onverwijld aan BinckBank door te geven. Indien u BinckBank niet tijdig informeert, bent u aansprakelijk voor alle schade die daardoor wordt veroorzaakt. Als gevolg van de toepasselijke Amerikaanse fiscale wet- en regelgeving verricht BinckBank geen dienstverlening aan US-persons en zal om die reden dan ook gerechtigd zijn om de klantenrelatie te beëindigen.

De diensten van BinckBank zijn voorbehouden voor klanten die op eigen initiatief, in eigen naam, voor eigen rekening en risico en voor persoonlijke (niet-professionele) doeleinden handelen.

De vergelijker

De vergelijker van BinckBank dient alleen voor informatieve doeleinden en vergelijkt de transactietarieven tussen verschillende Belgische banken en BinckBank.

De vergelijker laat de gebruiker toe een vergelijking te maken tussen de voorwaarden, functionaliteiten en condities van vergelijkbare producten van verschillende banken en BinckBank. Iedereen die van plan is om een rekening te openen of transacties uit te voeren via BinckBank staat het vrij om de informatie in de vergelijker na te kijken bij de respectievelijke bank alvorens een beslissing te nemen.

De vergelijker dient niet te worden opgevat als aanbod of uitnodiging om beleggingsproducten of –diensten bij BinckBank af te nemen. BinckBank besteedt uiterste zorg aan de juistheid en correctheid van de geboden informatie. Toch kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid van de geboden resultaten afkomstig uit de vergelijker. Het grootste gedeelte van de geboden informatie is afkomstig van derden. Derhalve aanvaardt BinckBank geen verantwoordelijkheid voor onjuiste, geheel of gedeeltelijk ontbrekende informatie.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze vergelijker? Stuurt u dan gerust een e-mail naar info@binck.be. Tevens verzoeken wij u, als genoemde bank, uw meest recente tarieven naar bovenstaand e-mail adres te sturen.

BinckBank aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de passendheid van een bepaald effect voor een belegger, de financiële, boekhoudkundige of fiscale gevolgen van een belegging voor klanten van BinckBank. Op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.

Website BinckBank & persoonsgegevens

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door BinckBank N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 1083 HN Amsterdam en kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan, 310, bijkantoor in België, Quellinstraat 22, 2018 Antwerpen), hierna te noemen: “BinckBank”.

Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we hierbij uw privacy door naleving van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer worden persoonsgegevens verstrekt?

In principe hoeft u zich niet te registreren bij BinckBank als u een bezoek brengt aan de Website. Indien u van bepaalde diensten gebruik wenst te maken, zoals het ontvangen van een publicatie of het aanvragen van een effectenrekening bij BinckBank, dient u zich wel bij BinckBank te registreren. BinckBank zal in dat geval vragen om bepaalde gegevens te verstrekken.

Om u bij een bezoek aan onze website te herkennen, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die naar de computer van de bezoeker worden gezonden en bij de bezoeker op de computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze Website wordt u herkend en wordt rekening gehouden met eerder door u opgegeven informatie, persoonlijke voorkeuren en interesses.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Welke persoonsgegevens u dient te verstrekken is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres en adres. Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven door middel van een asterisk ("*").
Van bezoekers van haar website die informatie wensen aan te vragen of een rekening wensen te openen verzamelt BinckBank de navolgende persoonlijke gegevens: naam, geslacht, ,adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Van haar klanten verzamelt BinckBank persoonsgegevens die betrekking hebben op hun identiteit, woonplaats, adres, burgerlijke staat, e-mailadres, telefoonnummer, beroepsactiviteit, tegoeden, beleggingskennis en –ervaring, verrichtingen, vaste tegenrekening, identiteitsbewijs en taalvoorkeur. Deze gegevens heeft BinckBank nodig om u de verschillende beleggingsdiensten en de hieraan gerelateerde bancaire diensten aan te kunnen bieden, waaronder het verrichten van uw transacties in financiële instrumenten. BinckBank zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van derden waarvan inschakeling noodzakelijk is voor het verrichten van de beleggingsdiensten en/of het voltooien van de transacties in financiële instrumenten en met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.

Waarom BinckBank cookies gebruikt, uw privacy en cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en worden voornamelijk gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker te onthouden. Kort gezegd onthoudt een cookie bijvoorbeeld op welke pagina’s u bent geweest om u zo een optimale gebruikservaring, relevante content en advertenties te bezorgen.

Waarom gebruikt BinckBank cookies?

De websites van BinckBank nv maken gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Door middel van cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren om zo onze website te verbeteren. Verder kunnen cookies worden gebruikt om u relevante advertenties te tonen.

Houd er rekening mee dat door niet alle cookies te accepteren een deel van deze websites niet goed zal kunnen werken. Cookies zijn anoniem en op geen enkele manier te herleiden naar u als individuele gebruiker.
 
  • BinckBank plaatst functionele cookies. Deze zijn minimaal nodig om de website te laten functioneren.
  • BinckBank gebruikt verder zogenaamde analytische cookies waarmee geanalyseerd kan worden hoe bezoekers de website gebruiken om hiermee uw gebruikerservaring te verbeteren.
  • BinckBank voorziet daarenboven tracking cookies om de website te personaliseren, relevante advertenties te tonen via andere sites en het delen van artikelen via social media mogelijk te maken. Met deze instelling is uw gebruikservaring optimaal. Standaard gebruikt BinckBank deze instelling.

Kunt u cookies blokkeren?

Wilt u liever niet dat BinckBank cookies op uw computer plaatst? Via de cookie banner of via de privacyinstellingen van uw browser kunt u cookies van de websites blokkeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Let op: indien u cookies blokkeert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het blokkeren van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Doeleinden van de gegevensverwerking

BinckBank verwerkt de persoonsgegevens om gebruikers, die gebruikmaken van de op of via de website aangeboden informatie, producten en/of diensten, in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van gebruikers en de op of via de website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan hen te kunnen leveren. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor BinckBank deze heeft verkregen. Naast het bovengenoemde verwerkt BinckBank uw persoonsgegevens met de hierna volgende doeleinden.

Profilering

BinckBank houdt bij welke onderwerpen of toepassingen gebruikers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen op de website het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door BinckBank. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. Op basis van deze gegevens worden bepaalde profielschetsen geformuleerd, waardoor BinckBank het beste kan nagaan welke onderwerpen van de Website het meest interessant worden gevonden door de gebruikers en welke groepen van gebruikers de Website het meest raadplegen, waardoor BinckBank de website kan verbeteren en uitbreiden en de website beter op de interesses van gebruikers kan toespitsen. Aangezien de gegevens die voor dit doel worden verwerkt, geanonimiseerd worden, is er, na anonimisering, geen sprake van persoonsgegevens. Uw privacy blijft dus gewaarborgd.

Marketingdoeleinden

Indien u via de website gebruikmaakt van op of via de website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij BinckBank, kan BinckBank u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van BinckBank die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om BinckBank te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar info@binck.be. In geen geval zal BinckBank uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens

BinckBank draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten met betrekking tot gegevens

De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:

  • deze gegevens aanvullen;
  • deze gegevens verbeteren;
  • deze gegevens laten verwijderen;
  • deze gegevens laten afschermen;
indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

BinckBank spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan BinckBank. Als u geen prijs meer stelt op onze aanbiedingen dan kunt u dit ook schriftelijk aan BinckBank laten weten.

Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacybeleid, kunt u een e-mail richten aan BinckBank. Het e-mail adres is info@binck.be. BinckBank behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is BinckBank N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1083 HN Amsterdam (Nederland), Barbara Strozzilaan 310.
bb_be_icon_telephone
Vragen?
0800 - 50 320
bb_be_icon_telephone
Reeds klant?
03 - 303 31 11