Overige corporate actions

Naast de meest courante corporate actions, bestaan er ook een paar minder voorkomende soorten. Deze (exhaustieve) lijst sommen we hieronder op. 

WAT IS EEN KAPITAALVERMINDERING? 

bekijk de video .

 

Met een kapitaalvermindering verkleint een bedrijf het kapitaal van de onderneming. Als aandeelhouder krijgt u dan een gelduitkering per aandeel dat u bezit. De koers van het aandeel zal in theorie verlagen met het bedrag dat wordt uitbetaald. Is een aandeel € 10 waard en volgt er een kapitaaluitkering van € 2 dan zal de koers van het aandeel dalen naar € 8. U zal recht hebben op deze € 2 (verminderd met Belgische taksen) als u de aandelen bezit op de ex-datum van de kapitaaluitkering. U ontvangt de € 2 op de betaalbaarstellingsdatum. Vaak is dit dezelfde dag als de ex-datum, of zal het geld in de loop van de daaropvolgende dagen worden uitgekeerd.

 

WAAROM DOET EEN BEDRIJF EEN KAPITAALVERMINDERING?
Een bedrijf kan door middel van een kapitaalvermindering haar balansstructuur veranderen. Heeft een bedrijf bijvoorbeeld veel cash staan op haar balans, en heeft het met dat geld geen concrete plannen voor de toekomst, dan kan het ervoor kiezen om deze uit te keren. Door een verkleining van het kapitaal op de balans is het voordeel dat het bedrijf, bij eenzelfde winst, meer rendabel lijkt te worden. Anderzijds duidt dat er op dat het bedrijf geen doel vindt om met het geld in nieuwe projecten te investeren. Een voordeel voor een belegger is dat er bij een kapitaaluitkering minder taksen zijn. De Belgische fiscus stelt een kapitaalvermindering grotendeels gelijk aan een dividenduitkering, waardoor er op (een deel van) de kapitaalvermindering toch roerende voorheffing van 30% wordt afgerekend.

 

VOOR- EN NADELEN VAN EEN KAPITAALVERMINDERING

  • Een kapitaaluitkering wordt minder zwaar getaxeerd dan een dividenduitkering.
  • Wanneer het bedrijf momenteel geen opportuniteiten ziet om met het geld in nieuwe projecten te stappen, kan het geld terugvloeien naar de aandeelhouders.
  • Door de kapitaalbasis te verkleinen, kan de illusie gewekt worden dat het bedrijf meer rendabel lijkt.

 

HOE WORDT EEN KAPITAALVERMINDERING GETAXEERD?
De meeste landen stellen een kapitaaluitkering vrij van taxatie. Dit heeft tot gevolg dat u bij buitenlandse kapitaalverminderingen dus zelden bronheffing zal betalen aangezien het land waarin de hoofdzetel van bedrijf gelegen is, kapitaaluitkeringen niet belast. De Belgische fiscus stelt een kapitaalvermindering echter grotendeels gelijk aan een dividenduitkering. Dit betekent dat er op (een deel van) de kapitaalvermindering toch 30% roerende voorheffing wordt toegepast. In de praktijk zorgt dit er voor dat u bij een buitenlandse kapitaalvermindering toch roerende voorheffing betaalt (30%). 

Bij Belgische kapitaalverminderingen maakt het bedrijf vaak bekend uit welk kapitaal de uitkering voortvloeit. Indien het kapitaal uitgekeerd wordt uit het “fiscaal kapitaal” van het bedrijf, kan dit gedeelte vrijgesteld worden van deze 30%. Indien deze informatie niet bekend is, dan dient de roerende voorheffing toegepast te worden op de volledige uitkering.

 

BINCKBANK EN KAPITAALVERMINDERINGEN?
BinckBank regelt voor u de volledige kapitaalvermindering. U hoeft dus niets te doen. Alles gebeurt automatisch. Op de betaaldatum zal BinckBank het nettobedrag op uw geldrekening storten. Ook de correcte afhouding van roerende voorheffing (en eventuele andere taksen) wordt dus door BinckBank berekend en toegepast. Wanneer u de kapitaalvermindering liever niet ontvangt, kunt u uw aandelen vóór de ex-datum verkopen. 


BinckBank tracht u, in de mate van het mogelijke, op voorhand te informeren van een kapitaalvermindering. Dit is echter niet altijd mogelijk omdat de informatie hierover ook vaak pas laat bij onze diensten terecht komt. We raden daarom steeds aan om goed het nieuws rond uw portefeuille op te volgen.

WAT IS EEN SPIN-OFF? 

Een spin-off is het afsplitsen van een deel van de onderneming of een bedrijfstak van het moederbedrijf. Hierdoor ontstaat een nieuw onafhankelijk bedrijf. De nieuwe aandelen die uit die spin-off voortvloeien, worden vaak rechtstreeks uitgekeerd aan de aandeelhouders van het moederbedrijf. Als aandeelhouder zal u dus naast aandelen van het moederbedrijf ook aandelen ontvangen van het nieuwe afgesplitste bedrijf. Deze transactie vindt plaats onder de vorm van een aandelendividend.

 

VOOR- EN NADELEN VAN EEN SPIN-OFF

  • Om het bedrijf beter te stroomlijnen en te blijven focussen op de initiële langetermijndoelstelling, kan men een divisie afsplitsen die minder binnen de vooropgestelde strategie past. Hierbij kan men via een aparte entiteit focussen op een bepaalde niche of een specifiek product.
  • Een bedrijf kan al enige tijd op zoek zijn naar een overnemer van deze specifieke bedrijfstak, maar geen geschikte partij gevonden hebben. Daarom kan het beslissen om de tak af te splitsen zodat die individueel verder kan groeien.
  • De kostenstructuur van zowel het moederbedrijf als de afgesplitste onderneming kan onder hoge druk komen te staan. Vaste kosten, personeelskosten, etc moeten dan over een extra business unit worden toegekend.
  • Als een bedrijf een spin-off doorvoert, is het vatbaarder voor eventuele overnames.


HOE WORDT EEN SPIN-OFF GETAXEERD?
Een afsplitsing of spin-off wordt in België fiscaal gezien als een uitkering in natura. Deze uitkering zal dan ook onderworpen zijn aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De belastbare basis is de beurswaarde op de datum van betaalbaarstelling (inclusief de eventuele restfracties) van de verworven aandelen uit de spin-off. Bijkomend kan een spin-off ook getaxeerd worden in het land waarin de hoofdzetel van het moederbedrijf gelegen is. 

Enkel aandeelhouders die de stukken nabeurs in portefeuille hebben op de ex-dividenddatum, zullen de aandelen ontvangen die voortvloeien uit de spin-off. Hierop zal roerende voorheffing van toepassing zijn ten gevolgen van de spin-off.

Eind februari 2019 werd een wetsvoorstel ingediend waarbij de Belgische regering principieel de roerende voorheffing op spin-offs wil afschaffen. Dit wetsvoorstel werd momenteel nog niet goedgekeurd. 

 

BINCKBANK EN SPIN-OFFS?
De afwikkeling van een spin-off zal plaatsvinden na sluiting van de beurs. U zal automatisch op de betaaldatum de bijkomende stukken ontvangen uit deze spin-off. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Ook de correcte afhouding van de roerende voorheffing (en eventuele andere taksen) wordt door BinckBank berekend en toegepast. Deze zullen geboekt worden via een aparte transactie.

Wanneer u de nieuwe aandelen liever niet ontvangt, kan u uw aandelen vóór de ex-datum verkopen. 

BinckBank probeert u in de mate van het mogelijke op voorhand te informeren over een spin-off. Dit onder voorbehoud omdat de informatie hierover ook vaak pas laat bij onze diensten terechtkomt. We raden daarom steeds aan om goed het nieuws rond uw portefeuille op te volgen.

Kapitaalverhoging

Verhoging van kapitaal door bijkomende aandelen uit te geven.

Overnamebod

Openbare bieding met als doel (een deel van) het aandelenkapitaal van een onderneming over te nemen.

Keuzedividenden

Een dividenduitkering waarbij u de keuze heeft een uitkering in cash of nieuwe aandelen te ontvangen.

Herbeleggingsdividend

Een dividend waarbij u een cashuitkering ontvangt of het dividend herbelegt in nieuwe aandelen.

Stock Split

Een stock split is een aandelensplitsing of het samenvoegen van aandelen (reverse stock split).

Overig

Hier kan u meer informatie terugvinden over spin-offs, kapitaalverminderingen etc.