Tax Back - service

Meest gestelde vragen & antwoorden

De bedoeling van de TBS is terugbetaling te vragen van aan de buitenlandse fiscus betaalde bronbelasting op dividenden. Dat kan op basis van een bestaand dubbelbelastingverdrag tussen de woonstaat (in casu België) en het land waar de dividenden werden geïnd.

BinckBank zal de volledige procedure op zich nemen. Van de analyse of en hoeveel u recht op terugbetaling hebt, over het opvragen van alle nodige documenten bij de fiscale instanties en bewaarnemende banken, tot het eigenlijk indienen van het terugbetalingsverzoek bij de buitenlandse fiscale instanties en het terugstorten op uw rekening. Tijdens het hele proces volgt BinckBank de voortgang voor u op.

Om gebruik te maken van deze dienstverlening dient u de Overeenkomst voor Fiscale Diensten en de Volmacht te ondertekenen en te bezorgen aan onze klantenadministratie. Dat doet u zoals hieronder beschreven.

Voor enkelvoudige rekeningen, vult u in eigen naam de vragenlijst in aan het begin van de toepasselijke overeenkomst en ondertekent u deze overeenkomst. U bezorgt ons daarnaast een ingevulde en ondertekende Volmacht per rekening die u wenst op te nemen in de dienst.

Voor gezamenlijke rekeningen, vult elke rekeninghouder in eigen naam de vragenlijst in aan het begin van de toepasselijke overeenkomst en ondertekenen beide rekeninghouders deze overeenkomst samen. Beide rekeninghouders bezorgen ons daarnaast gezamenlijk een ingevulde en ondertekende Volmacht per rekening die deze wensen op te nemen in de dienst.

Voor rekeningen van een beleggingsclub/onverdeeldheid, vult elk lid in eigen naam de vragenlijst in aan het begin van de toepasselijke overeenkomst en ondertekenen alle leden deze overeenkomst samen. Elk lid bezorgt ons daarnaast afzonderlijk een ingevulde en ondertekende Volmacht per rekening van de beleggingsclub/onverdeeldheid die deze wenst op te nemen in de dienst.

Voor rekeningen van een maatschap, wordt de vragenlijst aan het begin van de toepasselijke overeenkomst ingevuld in naam van de maatschap én vult elke maat in eigen naam de vragenlijst in die daarop volgt. Alle maten van de maatschap ondertekenen deze overeenkomst samen. Elke maat bezorgt ons daarnaast afzonderlijk een ingevulde en ondertekende Volmacht per rekening van de maatschap die deze wenst op te nemen in de dienst.

Voor rekeningen van een vennootschap wordt de vragenlijst aan het begin van de toepasselijke overeenkomst ingevuld in naam van de vennootschap en ondertekenen de vertegenwoordigers van de vennootschap deze overeenkomst. De vennootschap bezorgt ons daarnaast een ingevulde en ondertekende Volmacht per rekening van de vennootschap die deze wenst op te nemen in de dienst.

BinckBank dient de volgende partijen te betrekken bij de procedures: (1) de depositaris (die uw effecten bewaart), (2) een externe adviseur (KPMG Services), (3) de belastingautoriteiten in het land waarin u belegt en (4) de belastingautoriteiten in uw thuisland. Elk van die partijen is wettelijk dan wel contractueel gebonden door confidentialiteitsprincipes en de Europese gegevensbeschermingswetgeving (GDPR).

BinckBank neemt het volledige recuperatieproces op zich. Behalve het aanvaarden en tekenen van de voornoemde documenten wordt er van u verder niets verwacht in het proces. U kan gewoon rustig de terugstorting afwachten.

Omdat BinckBank het volledige proces uit handen neemt en samenwerkt met een gespecialiseerde externe partner, is er een kost aan verbonden. Geen zorgen, u moet niets vooraf betalen en er zijn ook geen terugkerende kosten. De kost wordt pas ingehouden op het moment van de terugbetaling.

Omdat we, samen met externe experts, evenwel een bijzonder efficiënt proces hebben ingericht, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van geavanceerde software, is die kost waarschijnlijk wel (heel wat) lager dan wanneer u daarvoor zelf een extern fiscaal adviseur zou inhuren. En omdat voor dit soort proces sowieso altijd bankdocumenten nodig zijn, wordt een en ander optimaal georganiseerd voor de klant.

Hieronder vindt u de tarieven die gestandaardiseerd zijn: € 200 per claim. Ze gelden per ingediend formulier. Afhankelijk van de lokale fiscale vereisten zijn mogelijk verschillende formulieren nodig en een formulier geldt steeds voor één rekening .

Land Tarieven
 Oostenrijk  € 200,00
 
 België  € 200,00
 
 Zwitserland  € 200,00
 Duitsland  € 250,00
 Finland  € 200,00
 Frankrijk
 
 € 250,00
 Noorwegen
 
 € 200,00
 Zweden
 
 € 200,00

Alle tarieven zijn inclusief BTW


Als het terugvorderbare bedrag lager is dan de kost voor de recuperatie, zal er geen terugvordering worden ingediend voor dat betreffende jaar. De analyse gebeurt evenwel elk jaar opnieuw. Het is dus best mogelijk dat de fiscale opportuniteit in de volgende jaren wel de servicekost overtreft en we wel degelijk de terugvordering zullen indienen voor u.

De dienstverlening is beschikbaar voor volgende landen waarin beleggingsinkomsten werden genoten: Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, België, Zweden, Finland en Noorwegen. Indien u evenwel vermoedt dat u in andere markten teveel dividendbelasting heeft betaald, kunnen we dit wel voor u onderzoeken (behalve voor de Amerikaanse markt waarvoor, gezien de grote complexiteit van die situatie, een andere regeling geldt).

Terugbetalingen kunnen in sommige gevallen tot 18 maanden in beslag nemen. Dat is afhankelijk van land tot land en de betrokken fiscale autoriteiten. De gemiddelde terugbetalingstermijn ligt evenwel tussen de 6 en 12 maanden na indienen van de terugvordering.

Mogelijk wel. Elk land heeft zijn eigen regels inzake de periode waarvoor de belastingbetaler retroactief een terugvordering kan indienen (bv. 2 jaar voor Frankrijk, 4 jaar voor Duitsland). Elk jaar waarvoor de terugvordering niet is gebeurd, is dus een verloren jaar.

De meeste intrestbetalingen gebeuren vrij van bronbelasting. Indien u evenwel meent onterecht belasting te hebben betaald, kunnen we dit specifiek voor u analyseren. Meerwaarden zijn niet betrokken in deze dienstverlening.

Het terugvorderingsproces werkt per rekening. Indien u 2 rekeningen hebt, dient u dus 2 volmachten te tekenen. Er hoeft wel slechts 1 overeenkomst te worden getekend.

Er zullen 2 terugvorderingen (één voor elke rekening) worden ingediend* . De kosten zijn verschuldigd per terugvordering.

*In de veronderstelling dat u voor die rekening slechts in 1 beleggingsland kan terugvorderen. In het andere geval kan het voorkomen dat u voor eenzelfde rekening meerdere terugvorderingen heeft, bv. 1 in Duitsland, 1 in Frankrijk, etc.

De documenten (volmacht en overeenkomst) dienen door alle rekeninghouders gezamenlijk te worden ingevuld en ondertekend.

Geef in de overeenkomst goed aan voor welke jaren en landen u al een terugvordering hebt ingediend, zodat we kunnen vermijden dat een dubbele teruggave wordt gevraagd.

Nee, zeker niet. Maar u verzekert zich op deze manier wel van een jaarlijkse monitoring door BinckBank en van een efficiënt proces om het geld waarop u recht heeft, voor u te recupereren.

BinckBank zal de vergoeding pas in mindering brengen van uw rekening op het moment dat de terugstorting van de belasting erop wordt verwerkt. No cure, no pay. U krijgt op dat moment ook een gedetailleerde afrekening.

De getekende Volmacht en Overeenkomst voor Fiscale Diensten kunnen teruggestuurd worden naar BinckBank per post, al volstaat een scan die u per e-mail ( klantenadministratie@binck.be) kan bezorgen.

Als u ons de documenten per scan zou willen bezorgen, graag dan de volmacht en de overeenkomst apart inscannen. De buitenlandse belastingdiensten hebben immers enkel de volmacht nodig.

We hebben vooral een getekende Engelstalige versie nodig van de volmacht, omdat die gebruikt wordt voor communicatie met buitenlandse belastingautoriteiten. De Nederlandstalige tekst is ter duiding.

Normaal niet. Eender welke vraag (bijvoorbeeld over documentatie) moet in principe eerst aan BinckBank, als gevolmachtigde, worden gesteld. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat de fiscale autoriteiten een vraag direct aan u als klant stellen. In dat geval dient u BinckBank daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen, zodat BinckBank de nodige documenten binnen de voorziene deadline kan opleveren.

In sommige landen is de terugbetaling belastingneutraal en dient ze niet te worden aangegeven in de aangifte. In andere landen kan de terugbetaling evenwel leiden tot een verhoging van de belastbare basis. Bij twijfel raden we aan om uw belastingadviseur te raadplegen. Belgische belastingplichtingen houden na ontvangst van hun teruggevorderd bedrag een hoger netto-dividend over. Op het bijkomende netto-dividend is opnieuw roerende voorheffing verschuldigd. BinckBank zal deze voor u inhouden. Belgische belastingplichtingen hoeven dus de ontvangen terugvorderingen niet te vermelden in hun belastingaangifte.

Het proces vraagt uw fiscale verblijfplaats (land, adres). U kan, bij twijfel, uw fiscaal raadgever raadplegen om dat te bepalen. Het is wel mogelijk een ander adres te gebruiken voor de briefwisseling.

Geef in de overeenkomst goed aan indien u het afgelopen jaar van fiscale residentie bent veranderd (bijvoorbeeld van België naar Frankrijk). Dat heeft immers een impact op de dienstverlening, in die zin dat er mogelijk 2 terugvorderingsformulieren moeten worden ingediend (2 verschillende dubbelbelastingverdragen van toepassing).

De terugvorderingen worden 1 keer per jaar verwerkt. Als alle formaliteiten in orde zijn (o.a. tijdige ondertekening van alle documenten) en de betrokken belanghebbende partijen (in hoofdzaak de lokale belastingautoriteiten) werken goed mee in het proces, is er geen nood om meteen na de dividendbetaling de terugvordering te realiseren. Temeer daar in de meeste landen 31/12 als uiterste datum geldt voor het indienen van een terugvordering voor een betrokken jaar.

BinckBank kan alleen een terugvordering indienen voor de periode dat de betrokken effecten op rekening stonden bij BinckBank. Indien de ontvangen dividendbetalingen en de erop betaalde belasting bij uw vorige bank voldoende hoog waren, kunnen we u wel helpen met doorverwijzing naar een fiscaal adviseur.

U dient de Overeenkomst voor Fiscale Diensten in te vullen en te laten ondertekenen door elk lid of elke maat van de entiteit. Bezorg daarnaast ook een volmacht (Power of Attorney) per maat of lid van de entiteit, per rekening die u in de dienst wenst op te nemen.

We hebben op basis van de beschikbare gegevens in onze databank gepoogd enkel die beleggers aan te schrijven waarvan er een zeer sterk vermoeden is dat ze in aanmerking komen voor terugbetaling. Dat is evenwel geen garantie dat, na het ganse proces te hebben doorlopen, er ook effectief een terugbetaling gebeurt. Bovendien zullen we de terugvordering enkel doen indien de opbrengst ervan de kosten overtreft. En tenslotte werkt de ene buitenlandse fiscale instantie al sneller dan de andere.

Ja, en we vragen om ze zorgvuldig te beantwoorden. Zodat we het proces van terugvordering ook zorgvuldig kunnen uitvoeren. De lijst wordt gebruikt om:

  • de lijnen te verwijderen uit onze data waarvoor desgevallend al een terugvordering via andere weg is gebeurd
  • correct de aanvragen voor de verschillende landen te kunnen doen
  • aan de belastingautoriteiten de attesten van fiscale woonplaats te kunnen vragen

In principe niet. Gezien rekening- en inkomensgegevens worden uitgewisseld tussen Europa en de OESO-landen, zullen de belastingautoriteiten de facto niets nieuws te weten komen.

Toch nog vragen?

Bel ons op het gratis nummer 03 303 31 11 of mail uw vraag naar klantenservice@binck.be. U kan ons 6/7 bereiken.